Skip to content

Ułatwienia dostępu

Szkolenie ze zmian w systemie planowania przestrzennego

Doskonalimy się i aktualizujemy wiedzę.

Przedstawiciele i przedstawicielki komórek do spraw planowania z gmin i powiatów LOM uczestniczyli dzisiaj w szkoleniu z zakresu zmian w systemie planowania przestrzennego.

Zajęcia prowadziła para specjalistów z Instytutu Metropolitalnego Uniwersytetu Gdańskiego – prof. dr hab. Jakub Szlachetko oraz dr Katarzyna Szlachetko.

W agendzie spotkania znalazły się takie zagadnienia jak:

  • Założenia reformy planistycznej (z uwzględnieniem ratio legis, analizy uzasadnienia do projektu ustawy oraz ewolucji projektu ustawy),
  • System planowania przestrzennego w strategiach rozwoju (konstrukcja prawna strategii i funkcje w zakresie kształtowania lokalnej polityki przestrzennej,
  • Planowanie przestrzenne na poziomie lokalnym (konstrukcja prawna i funkcja planu ogólnego oraz zintegrowanego planu inwestycyjnego),
  • Udział interesariuszy w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
  • Decyzje administracyjne w planowaniu przestrzennym (decyzja o warunkach zabudowy w znowelizowanej ustawie planistycznej, delimitacja obszarów uzupełniania zabudowy),
  • Wdrożenie reformy planistycznej w samorządzie gminnym (kluczowe terminy i obowiązki organów gminy.


Dziękujemy prowadzącym za ciekawe i wyczerpujące przedstawienie tematu, a osobom uczestniczącym za zaangażowanie w dyskusję.

Top