Skip to content

Ułatwienia dostępu

Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego zostało powołane na zebraniu założycielskim 23 listopada 2022 roku, a 2 grudnia 2022 roku zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego wchodzą 22 gminy: Lublin, Bełżyce, Bychawa, Garbów, Głusk, Jabłonna, Jastków, Kamionka, Konopnica, gmina Lubartów, Miasto Lubartów, Łęczna, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik, Wojciechów i Wólka oraz 4 powiaty: lubelski, lubartowski, puławski i świdnicki.

 

Celem Stowarzyszenia LOM
jest:

 

 1. Wspieranie idei samorządu terytorialnego, współpraca oraz ochrona wspólnych interesów Członków Stowarzyszenia LOM, a w szczególności wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego.
 2. Wzmocnienie powiązań i wspólne diagnozowanie problemów rozwojowych dla całego obszaru LOM oraz wspólne wypracowywanie sposobów ich rozwiązania.
 3. Wspólna realizacja założeń Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030, Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla LOM oraz innych wspólnych dokumentów strategicznych, planów, koncepcji.
 4. Współdziałanie na rzecz pozyskiwania i wykorzystania środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy UE, które mogą zostać wykorzystane na realizację wspólnych inicjatyw, jako lider lub partner projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy UE.
 5. Współdziałanie w celu efektywnego wykorzystania środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, programów krajowych finansowanych ze środków polityki spójności w zakresie dotyczącym ZIT.
 6. Inicjowanie i wspomaganie współpracy między członkami Stowarzyszenia w zakresie przygotowania oraz realizacji projektów i przedsięwzięć finansowanych w ramach środków, o których mowa w pkt. 4 i 5. Inspirowanie i podejmowanie wspólnych inicjatyw mających wpływ na rozwój gmin i powiatów wchodzących w skład Stowarzyszenia LOM.
 7. Promowanie partnerskiego modelu współpracy jednostek samorządu terytorialnego i innych podmiotów działających w LOM.
 8. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej i wspomaganie członków Stowarzyszenia LOM w realizacji zadań własnych o charakterze metropolitalnym.
 9. Stworzenie platformy wymiany informacji i doświadczeń w zakresie wykonywanych zadań własnych stowarzyszonych jednostek samorządu terytorialnego.
 10. Upublicznianie i promocja przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie.

   

  Stowarzyszenie realizuje
  swoje cele, w szczególności, poprzez:

   

  1. Przygotowywanie i wdrażanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących LOM, koncepcji, planów.
  2. Monitoring realizacji wskaźników Strategii Rozwoju Ponadlokalnego LOM, Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej LOM oraz innych dokumentów strategicznych dotyczących LOM.
  3. Efektywne wykorzystanie środków Programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027, programów krajowych finansowanych ze środków polityki spójności w zakresie dotyczącym ZIT.
  4. Wnioskowanie oraz realizacja projektów ze środków zewnętrznych tj. funduszy krajowych i zagranicznych, w tym funduszy UE, w ramach wspólnych inicjatyw, jako lider lub partner takich projektów, innych niż wymienione w pkt. 3.
  5. Inicjowanie i wspomaganie współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem LOM, jego członkami a innymi podmiotami tj. uczelnie wyższe, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, podmioty i organizacje gospodarcze itp.
  6. Promocję Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego oraz przedsięwzięć podejmowanych przez Stowarzyszenie LOM.
  7. Działania mające na celu wymianę doświadczeń pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego LOM, jak również pomiędzy obszarami metropolitalnymi lub funkcjonalnymi m. in. poprzez organizację konferencji, seminariów, szkoleń, wyjazdów studyjnych.
  8. Wyrażanie opinii i wspólnych stanowisk członków Stowarzyszenia w szczególności wobec administracji rządowej oraz samorządowej szczebla wojewódzkiego, jak również innych organizacji samorządowych, gospodarczych i społecznych.
  Top