Skip to content

Ułatwienia dostępu

Unia Kultury Obszaru Metropolitalnego

Dzień Europy oraz udział Lublina w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2029 stały się okazją do zawarcia Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego – deklaracji realnej i trwałej współpracy w ramach regionalnej sieci kultury.

Staraniom Lublina o tytuł ESK 2029 przyświeca idea RE:UNION. W aplikacji konkursowej występują odwołania do Unii Lubelskiej i pamięci o wielonarodowej Rzeczypospolitej. Jednak perspektywa historyczna jest jedynie punktem wyjścia. Zachęca do stawiania pytań o nową wspólnotowość, świadomość odrębności i unikalności, przy jednoczesnym działaniu w idei synergii i współpracy – czyli wartościach kluczowych dla Unii Europejskiej. RE:UNION to ponowna integracja, dialog międzysektorowy, międzypokoleniowy i międzykulturowy oraz sieciowanie z partnerami z regionu i z zagranicy.

Dlatego poprzez nawiązanie współpracy z miastami, gminami i powiatami obszaru metropolitalnego, Lublin chce podzielić się ideą Europejskiej Stolicy Kultury i potraktować ją jako punkt wyjścia do namysłu nad wspólną koncepcją partnerstwa miast i gmin wschodniej Polski, by móc je promować na arenie międzynarodowej podczas starań o tytuł, a następnie obchodów Europejskiej Stolicy Kultury 2029.

Unia Kultury Obszaru Metropolitalnego, realizowana wraz z Lubelskim Obszarem Metropolitalnym, podejmuje współpracę na rzecz aktywizacji środowisk samorządowych, artystycznych i pozarządowych Lubelszczyzny. Opiera się na realizacji wspólnych przedsięwzięć artystycznych, wzajemnej promocji miast, gmin i powiatów oraz współtworzeniu nowej jakości polityk kulturalnych miast, gmin i powiatów. Stwarza nowe możliwości w zakresie wymiany kulturalnej, promowania lokalnych artystów, animatorów i instytucji kultury, tworzenia wspólnych projektów oraz inspirowania szerokiej debaty nad rozwojem kultury w samorządach.

W spotkaniu 9 maja udział wzięli Przedstawicielki i Przedstawiciele władz miasta oraz regionu i środowisk kulturalnych Lubelszczyzny. Jego główną ideą jest zawiązanie realnej sieci regionalnej i zapoczątkowanie trwałej współpracy kulturalnej w ramach Unii Kultury Obszaru Metropolitalnego.


Top