Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Strzyżewice.

Gmina Strzyżewice

  Gmina Strzyżewice zajmuje obszar 108,8 km2, natomiast sama wieś Strzyżewice posiada powierzchnię 9,6 km2. Gminę zamieszkuje 8 133 osoby. Zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Gmina Strzyżewice zlokalizowana jest w powiecie i województwie lubelskim. Siedzibą władz gminnych są Strzyżewice, które leżą 22 km na południe od Lublina.

  W skład gminy wchodzi 21 sołectw : Polanówka, Żabia Wola, Osmolice Pierwsze, Osmolice Drugie, Iżyce, Piotrowice, Bystrzyca Nowa, Bystrzyca Stara, Kajetanówka, Strzyżewice, Pawłówek, Pawłów, Franciszków, Dębina, Dębszczyzna, Kolonia Kiełczewice Dolne, Kiełczewice Dolne, Borkowizna, Kiełczewice Maryjskie, Kiełczewice Górne, Kiełczewice Pierwsze oraz miejscowość Pszczela Wola. Cały obszar gminy rozciąga się wzdłuż rzeki Bystrzycy od Borkowizny i Kiełczewic Górnych po Żabią Wolę, Polanówkę i dochodzi prawie do lasu Dąbrowa w okolicach Lublina.

  Gmina Strzyżewice leży na pograniczu trzech krain geograficznych: Wyniosłości Giełczewskiej, Wzniesień Urzędowskich i Równiny Bełżyckiej, na południe od Lublina w dolinie rzeki Bystrzycy i jej dopływu Kosarzewki. Zróżnicowane ukształtowanie terenu o bogatej rzeźbie szczególnie w części krawędziowej doliny stanowi bardzo atrakcyjny układ krajobrazowy i przyrodniczy. W południowej części gminy teren jest bardziej urozmaicony obfituje w wiele malowniczych jarów i wąwozów, częściowo porośniętych krzewami i drzewami. Jest to niewątpliwie najpiękniejszy odcinek doliny z wysoką skarpą po prawej stronie rzeki, istna „lubelska Szwajcaria”. Na tym obszarze występują miejsca najwyżej położone: wzniesienie o wysokości 263m w Koloni Kiełczewice Dolne oraz „Ptasia Góra – Murakowa Góra” (wysokość 261,7 m) w Kiełczewicach Dolnych. Natomiast do miejsc najniżej położonych zaliczamy zlokalizowane w północnej części gminy tereny w Osmolicach o wysokości 187m, o łagodniejszym nachyleniu stoków i mniejszej różnicy wzniesień.

  Gmina Strzyżewice znajduje się w obrębie klimatu umiarkowanego kontynentalnego, jednak zauważalny jest wpływ klimatu atlantyckiego. W ciągu roku występuje stosunkowo duży udział mas powietrza polarnomorskiego, co powoduje duże kontrasty termiczne między poszczególnymi porami roku. Występuje zdecydowana przewaga opadów letnich nad zimowymi. Zarówno lato jak i zima rozpoczynają się wcześnie i trwają długo w przeciwieństwie do pozostałych zdecydowanie krótszych pór roku . Wiatry najczęściej wieją z kierunku zachodniego i południowo-zachodniego. Okolice Strzyżewic są zaliczane do terenów najcieplejszych w Polsce, temperatura maksymalna przez ponad 40 dni w roku przekracza +25°.

  Obszar gminy Strzyżewice jest bogaty pod względem przyrodniczym, chociaż cechuje go niski wskaźnik lesistości, gdyż lasy stanowią około 14% powierzchni gminy. Przez teren gminy, na północ od Strzyżewic przebiega granica Czerniejowskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wzdłuż doliny Bystrzycy wyznaczony został korytarz ekologiczny. Warte uwagi są także parki podworskie, które w dobrym stanie przetrwały do dnia dzisiejszego. W pobliżu doliny znajduje się wiele stanowisk rzadkich i chronionych gatunków roślin i zwierząt. Szczególnie duże bogactwo przyrodnicze znajduje się w południowej części gminy Strzyżewice. Bystrzyca na tym odcinku ma charakter naturalny, do ujścia Kosarzewki uznawana jest za rzekę czystą , a na odcinku przepływającym przez teren gminy zaliczona została do rzek krainy pstrąga i lipienia.

  Źródło: www.strzyzewice.lubelskie.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Strzyżewice, Barbara Zdybel

  Top