Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Lubartów.

Gmina Lubartów

  Gmina Lubartów jest gminą wiejską położoną w województwie lubelskim, w powiecie lubartowskim, w odległości około 20 km od Lublina. Swym obszarem otacza miasto Lubartów i sąsiaduje z gminami Kamionka, Firlej, Ostrówek, Niedźwiada, Serniki, Spiczyn oraz Niemce. Zajmuje powierzchnię 159 km2, z czego 57% zajmują użytki rolne, zaś 36% lasy. Gminę zamieszkuje 12 060 osób.

  Na terenie gminy zlokalizowane są 23 sołectwa: Annobór, Brzeziny, Baranówka, Chlewiska, Lisów, Łucka, Łucka-Kolonia, Majdan Kozłowiecki, Mieczysławka, Nowodwór, Nowodwór-Piaski, Rokitno, Skrobów, Skrobów-Kolonia, Szczekarków, Trójnia, Trzciniec, Wandzin, Wincentów, Wola Lisowska, Wola Mieczysławska, Wólka Rokicka, Wólka Rokicka-Kolonia.

  Obszar, na którym położona jest Gmina Lubartów, znajduje się we wschodniej części Wysoczyzny Lubartowskiej, która wchodzi w skład Niziny Południowopodlaskiej. Krajobraz jest dość zróżnicowany: wschodnią część stanowi szeroka dolina Wieprza z łąkami, pastwiskami i zadrzewieniem łęgowym, natomiast środkowa i zachodnia część to bezleśna równina z wyraźnymi pozostałościami działalności lodowca. Południową część tworzy kompleks Lasów Kozłowieckich, który zajmuje około 1/3 powierzchni gminy. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych w województwie lubelskim i ze względu na wartości przyrodnicze oraz walory krajobrazowe lasy te uzyskały status Parku Krajobrazowego.

  Gmina Lubartów posiada korzystne położenie komunikacyjne. Przez teren gminy przebiegają: droga krajowa nr 19 oraz trzy drogi wojewódzkie a także linia kolejowa.

  Dzieje wsi wchodzących w skład Gminy Lubartów wiążą się z historią dóbr lubartowskich. Największy rozkwit tych terenów przypada na drugą połowę XVI wieku i związany był z działalnością rodu Firlejów. W 1523 roku wsie wchodzące w skład dóbr lubartowskich tj. Łucka i Szczekarków sprzedane zostały Mikołajowi Firlejowi z Dąbrowicy herbu Lewart. Syn jego Piotr Firlej założył na gruntach tych wsi w 1543 roku miasto Lewartów. W 1744 roku książę Paweł Karol Sanguszko zmienił jego nazwę na Lubartów.

  W krajobrazie Gminy zachowały się obiekty sztuki sakralnej tj. kapliczki i figury przydrożne, będące często dziełem twórców ludowych. Najstarsze pochodzą z II połowy XIX wieku oraz z początku XX wieku i znajdują się m. in. w Rokitnie, Wólce Rokickiej, Lisowie, Nowodworze, Majdanie Kozłowieckim, Skrobowie, Wincentowie, Szczekarkowie, Annoborze, Chlewiskach i Trzcińcu. W niektórych kapliczkach znajdują się rzeźby przedstawiające figury świętych np. w Brzezinach św. Kajetana, w Majdanie Kozłowieckim św. Nepomucena, a w Łucce św. Antoniego.

  Na terenie gminy popularna jest twórczość ludowa. Wyroby ze słomy, suche bukiety i palmy wielkanocne znane są nie tylko w kraju, ale i za granicą.

  Obecnie władze gminy w działaniach inwestycyjnych koncentrują się głównie na rozbudowie sieci critiq kanalizacyjnej, gazociągowej, budowie dróg i oświetlenia ulicznego, poprawie bazy oświatowej, kulturowej, sportowej itd. Znaczna część inwestycji w gminie finansowana jest z pozyskanych środków unijnych.

  Źródło: www.gmina-lubartow.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Lubartów, Krzysztof Kopyść

  Top