Skip to content

Ułatwienia dostępu

Herb gminy Głusk.

Gmina Głusk

  Gmina Głusk położona jest w bliskim sąsiedztwie Lublina i Świdnika. Na terenie gminy znajduje się doskonała baza dydaktyczna, kulturalna, sportowa i rekreacyjna, w tym liczne place zabaw dla najmłodszych, a także tereny zielone – lasy, aleje spacerowe. Przez gminę przebiega szlak rowerowy o długości ok. 37 kilometrów, łączący się ze szlakiem lubelskim.

  W skład gminy wchodzi 16 sołectw. Ważnym ośrodkiem jest miejscowość Dominów, gdzie utworzone zostało nowe Centrum Gminy Głusk a od grudnia 2013 r. mieści się siedziba Urzędu Gminy. Urząd przeniesiony został do nowoczesnego, trzykondygnacyjnego obiektu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę, skupiającego wszystkie referaty służące mieszkańcom podczas załatwiania wszelkich spraw administracyjnych. Ponadto w budynku funkcjonuje przedszkole, Gminny Zakład Komunalny Głusk Sp. z o.o., a po wielu latach swoją działalność wznowił Dom Kultury. Kilka pomieszczeń zostało wynajętych na cele komercyjne – bank, sklep spożywczo – przemysłowy, gabinet stomatologiczny. Głównym punktem Centrum Gminy jest rynek z zabudową pierzejową. W pobliżu siedziby urzędu powstało również targowisko „Mój rynek” oraz jedno- i wielorodzinna zabudowa szeregowa. W 2016 r. wyremontowana została zabytkowa Brama – Wieża, należąca do zespołu dworsko – parkowego z XIX w., wpisanego do rejestru zabytków województwa lubelskiego, przy której powstała świetlica kulturalno – turystyczna, punkt informacji turystycznej oraz mały skansen tradycji i obrzędów wsi głuseckiej.

  Gmina systematycznie rozwija się licznym przedsięwzięciom i projektom dofinansowywanym ze środków Unii Europejskiej. Liczne inwestycje w obszarze oświaty, sportu i rekreacji, dróg lokalnych i powiatowych, gospodarki wodno – ściekowej, ochrony środowiska oraz odnawialnych źródeł energii pozwoliły na poprawę niedociągnięć.

  W związku ze stałym przyrostem liczby mieszkańców, od kilku lat tworzone są publiczne przedszkola m.in. w Mętowie, Prawiednikach, Wilczopolu Kol. oraz Kalinówce. Niezmiernie ważną inwestycją jest realizowana obecnie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kalinówce. Ważną ze względu na duży przyrost uczniów w obwodzie szkoły, ale także ze względów środowiskowych – jest to pierwsza gminna inwestycja w budynki użyteczności publicznej zaprojektowane w technologii wysoce energooszczędnej. W szkole powstały nowoczesne klasopracownie oraz pełnowymiarowa sala gimnastyczna. Wartość inwestycji opiewa na ponad 16 mln. złotych.

  Samorząd gminny pamięta o inwestowaniu w lokalną infrastrukturę. Przybywa nie tylko nowych dróg, chodników czy oświetlenia, a ciągle rozbudowywana jest na terenie gminy sieć kanalizacji sanitarnej oraz wodociągowej. W ostatnich latach gmina zrealizowała trzy projekty unijne z zakresu gospodarki wodno – ściekowej o całkowitej wartości ok. 30 mln, jak również liderowała partnerskiemu projektowi z zakresu transportu niskoemisyjnego, w ramach którego otrzymała 13 mln. zł. dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na przebudowę dróg gminnych i powiatowych, wykonanie chodników z dopuszczeniem ruchu rowerowego oraz energooszczędnego oświetlenia ulicznego. Wśród zaplanowanych przedsięwzięć z bezzwrotnych środków unijnych przewidywane są m.in. rozbudowa świetlic w Ćmiłowie i Wilczopolu Kol., budowa pełnowymiarowego, trawiastego boiska i rewitalizacja stawów w Dominowie.

  Na terenie gminy prężnie działają instytucje kultury – dom kultury, biblioteka i jej filie oraz świetlice środowiskowe, które organizują liczne imprezy skierowane do szerokiego grona odbiorców od najmłodszych po seniorów. Część z nich na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych, jak np. plenerowy Dzień Dziecka, Noc świętojańska, czy dożynki gminne. Oprócz tego organizowane są okolicznościowe koncerty muzyczne, warsztaty artystyczne, spotkania autorskie dla dzieci i dorosłych. W gminie działa wiele grup artystycznych, których szeregi są wciąż otwarte na nowych uczestników: zespół tańca nowoczesnego Domino Jazz, grupa judo dla dzieci, Orkiestra Dęta Gminy Głusk, zespół śpiewaczy, grupa teatralna dla dorosłych „Być Kobietą”, klub czytelniczy.

  Władze Gminy są otwarte na różnego rodzaju inicjatywy, dzięki czemu nieprzerwanie od lat gmina rozwija się, stając się atrakcyjną nie tylko dla lokalnej społeczności. W gminie dba się o rozwój i podniesienie jakości życia mieszkańców, wspiera się rozwój przedsiębiorczości, podejmuje się współpracę z jednostkami pomocniczymi oraz organizacjami pozarządowymi. Realizowane są inwestycje zwiększające bezpieczeństwo i wygodę życia. Od 2011 r., na rzecz mieszkańców, pozyskiwane są środki na sfinansowanie kosztów usuwania wyrobów zwierających azbest z gospodarstw i posesji z terenu gminy. Dotacje pokrywają całkowity koszt demontażu i utylizacji azbestu. Dbając o zdrowie mieszkańców, Gmina przystępuje do organizowanych kampanii profilaktycznych, w ramach których lokalna społeczność może skorzystać z bezpłatnych badań. Wychodząc naprzeciw rodzinom wielodzietnym, wychowującym przynajmniej trójkę dzieci, niezależnie od dochodu, wydawana jest Karta Dużej Rodziny. Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

  Źródło: www.glusk.pl

  Osoba reprezentująca członka Stowarzyszenia:

  Wójt Gminy Głusk, Jacek Anasiewicz

   

  Top