Skip to content

Ułatwienia dostępu

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Strategii LOM

Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030. Jest to ostatni z trzech etapów konsultacji dokumentu.

Wszyscy zainteresowani, w dniach od 23.08.2023 r. do 14.09.2023 r. mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, tj. Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko i wyrazić swoją opinię w formie uwag lub wniosków. Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia LOM: www.slom.pl oraz wyłożone do wglądu w siedzibie Stowarzyszenia LOM w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 14 (I piętro).

Uwagi i wnioski należy składać na formularzu umieszczonym na powyższej stronie internetowej lub dostępnym
w siedzibie Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego:
* drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres: biuro@slom.pl;
* pisemnie, przesyłając lub dostarczając formularz na adres pocztowy Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego, ul. Leszczyńskiego 14, 20-069 Lublin;
* ustnie do protokołu w siedzibie Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 14 (I piętro), tel.  81-442-14-81 (po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu).

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków w terminie określonym powyżej. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego. Uwagi i wnioski zgłoszone po dniu 14.09.2023 r. zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.

Zapraszamy również na otwarte spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego w Lublinie przy ul. Leszczyńskiego 14 (I piętro) w dniu 04.09.2023 r. o godz. 10.00. Podczas spotkania omówione zostaną najważniejsze postanowienia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


Materiały do pobrania:

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 [PROJEKT] – Pobierz

Prognoza oddziaływania na środowisko – Pobierz

Formularz uwag – Pobierz

Top