Skip to content

Ułatwienia dostępu

Członkini Komitetu Społecznego, dr Dagmara Kociuba, UMCS.

Adiunkt w Katedrze Gospodarki Przestrzennej UMCS w Lublinie. Autorka i współautorka ponad 70 publikacji z zakresu rozwoju regionalnego i lokalnego oraz studiów miejskich. Duża część jej dorobku dotyczy wdrażania polityki spójności UE (ZIT, RIS3) oraz zarządzania i współpracy w miejskich obszarach funkcjonalnych. Wyniki swoich badań prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. we Włoszech, Austrii, Niemczech, Irlandii, na Węgrzech. Odbyła staże naukowe (TU Dortmund, Masaryk University, Brno, Palacký University, Ołomuniec) oraz brała udział w programie TOP 500 Innovators (University of Cambridge, University of Oxford, Wielka Brytania). Dr D. Kociuba posiada szerokie doświadczenie eksperckie. Współpracuje z ministerstwami oraz władzami regionalnymi i lokalnymi, m.in. w zakresie wdrażania ZIT, tworzenia strategii miejskich (np. Strategii Lublin 2030) oraz opracowania projektów zagospodarowania przestrzennego. Jest ekspertem ds. oceny merytorycznej w krajowych programach operacyjnych, a także w instytucjach naukowych (m.in. NAWA). Realizowała granty i projekty naukowe w ramach funduszy unijnych (POIG, URBACT II, Interreg Europe) i krajowych. Posiada również wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu MŚP. Od 2012r. jest członkiem Zarządu European Regional Science Association (ERSA) – Sekcja Polska. W swoich działaniach dr D. Kociuba skutecznie rozwija współpracę uczelni z władzami lokalnymi i regionalnymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem.

Top