Skip to content

Ułatwienia dostępu

Perspektywa
2014-2020

Aby móc wykorzystać instrument ZIT, konieczne było wyznaczenie terytorium, na którym będzie on realizowany, oraz określenie, w ramach opracowanej międzysektorowej strategii zintegrowanego rozwoju, potrzeb rozwojowych danego terytorium. W Polsce uznano, że zintegrowane inwestycje terytorialne będą służyć do realizacji zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, a w związku z tym obszary realizacji ZIT będą odnosić się do miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF). Wyznaczenie obszarów ZIT dla miast wojewódzkich było obligatoryjne i odbywało się zgodnie z wytycznymi ówczesnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, natomiast wyznaczanie obszarów ZIT dla miast regionalnych uzależnione było od decyzji samorządów poszczególnych województw. W sumie w Polsce wyznaczone zostały 24 obszary realizacji ZIT – 17 obszarów funkcjonalnych miast wojewódzkich oraz 7 obszarów funkcjonalnych miast regionalnych w województwach dolnośląskim, śląskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim. Jednym z niezbędnych elementów powstania obszaru ZIT było zawiązanie zinstytucjonalizowanej formy partnerstwa (powołanie Związku ZIT lub Partnerstwa ZIT).

Porozumienie
Gmin LOF

Realizując powyższe założenia, 30 marca 2015 r. zostało podpisane Porozumienie Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020. Partnerstwo zawarło 16 gmin: Lublin, Głusk, Jabłonna, Jastków, Konopnica, Lubartów, Miasto Lubartów, Mełgiew, Nałęczów, Niedrzwica Duża, Niemce, Piaski, Spiczyn, Strzyżewice, Świdnik i Wólka.

Zgodnie z postanowieniami porozumienia Lublin przyjął rolę Lidera LOF reprezentującego wszystkie gminy oraz pełniącego funkcję Instytucji Pośredniczącej w zakresie zadań dotyczących ZIT LOF.

Strategia
ZIT

Strategia ZIT to dokument zawierający spójny zestaw powiązanych ze sobą działań służących długotrwałej poprawie warunków społecznych, gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych czy demograficznych danego funkcjonalnego obszaru miejskiego. Strategia określa cele, kierunki rozwoju, zasady współpracy oraz najważniejsze działania i planowane przedsięwzięcia.

Jej opracowanie zostało poprzedzone wnikliwą diagnozą opartą na analizach terytorialnych i demograficznych, które wskażą potencjał rozwojowy danego obszaru funkcjonalnego.

Strategia ZIT LOF stanowiła podstawę do uczestniczenia w Porozumieniu Gmin LOF w procesie zarządzania RPO.

Zgodnie z założeniami Strategii ZIT LOF, wypracowanymi w oparciu o przeprowadzone diagnozy i analizy oraz opinie ekspertów zdefiniowano cel nadrzędny oraz precyzujące je cele szczegółowe.

Celem nadrzędnym jest:

  • Poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej w ramach LOF.

Cele Rozwojowe zostały zdefiniowane jako:

  • Podniesienie poziomu i dostępności edukacji, rynku pracy, włączenia społecznego oraz innowacyjności w LOF.
  • Poprawa mobilności transportowej, niskoemisyjności oraz zachowanie i promowanie dziedzictwa naturalnego w LOF.
  • Przyspieszenie zrównoważonego rozwoju poprzez rewitalizację przestrzenną i społeczną z uwzględnieniem TIK w LOF.

Aktualna wersja
Strategii ZIT

Wersja z dnia 1 kwietnia 2020 roku. Zaopiniowana pozytywnie w trybie obiegowym przez Radę ZIT LOF Uchwałą nr 2/2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Zatwierdzona przez Lidera ZIT LOF w dniu 10 kwietnia 2020 r. na podstawie § 2 ust. 3 Porozumienia Gmin Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego o współpracy w zakresie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w perspektywie finansowej UE 2014-2020.

Materiały do pobrania:
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kwiecień 2020

Środki przeznaczone
na ZIT

Zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, podstawowa alokacja na wdrażanie instrumentu ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego (RPO WL) została przewidziana w wysokości 105 405 932 Euro. Na realizację zadań inwestycyjnych (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – EFRR) zaplanowano kwotę 93 330 393 Euro, zaś pozostała kwota w wysokości 12 075 539 Euro przewidziana była na działania „miękkie” (środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego – EFS).

W wyniku realokacji środków w ramach RPO WL 2014-2020, kwoty przeznaczone na instrument ZIT zostały zwiększone do wysokości 123 395 165 EUR, w tym dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 107 270 543 EUR oraz 16 124 622 EUR dla Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej
informacji

Więcej informacji znajdą Państwo na stronach internetowych:

 

Perspektywa 2014-2020 - zdjęcia
Fragment Prostej Drogi Gminnej Nr 107105 W Wilczopolu Z Nowym Asfaltem, Chodnikiem I Oświetleniem. Ponadto Przejście Dla Pieszych Oraz Przystanki Autobusowe Bez Wiat Po Obu Stronach Drogi.

Droga Gminna nr 107105 w Wilczopolu
| Źródło: Gmina Głusk

Stragany Targowiska W Konopnicy Wraz Z Parkingiem Oraz Otaczająca Infrastrukturą.

Targowisko wraz z parkingiem i infrastrukturą w Konopnicy
| Źródło: Gmina Konopnica

Widok Z Parku Ludowego W Lublinie Na Nowy Most Pieszo-rowerowy Nad Bystrzycą. Przy Brzegu Przystań Kajakowa Na Rzece.

Kładka w Parku Ludowym
| Źródło: Gmina Lublin

Węzeł Przesiadkowy Przy Stacji PKP Niedrzwica Z Parkingiem I Wiatą Przystankową. Wokół Zagospodarowany Teren Z Chodnikami I ławkami.

Węzeł przesiadkowy przy stacji PKP Niedrzwica
| Źródło: Gmina Niedrzwica Duża

Widok Z Góry Na Zrewitalizowane Centrum Jabłonnej, W Tym: Nowy Budynek Urzędu Oraz Odnowione Centrum Aktywności Obywatelskiej I Biblioteki Gminnej. Ponadto Parkingi I Park Z Placem Zabaw, ławkami I Alejkami Spacerowymi.

Plac w centrum miejscowości Jabłonna-Majątek
| Źródło: Gmina Jabłonna

Wieża Widokowa W Łysakowie Przy Szlaku Pieszo-rowerowym. Wokół ławeczki Oraz Siłownia Pod Chmurką.

Wieża widokowa przy ścieżce rowerowej
| Źródło: Gmina Wólka

Wizualizacja Przedstawiająca Budynek Dworca Metropolitalnego I Jego Umiejscowienie Względem Dworca PKP.

Dworzec Metropolitalny - wizualizacja
| Źródło: Gmina Lublin

Widok Z Góry Na Ulicę Kusocińskiego Na Wysokości Ronda Z Aleją NSZZ Solidarność. Wokół Zabudowa Jednorodzinna, W Oddali Węzeł Z Trasą S-12.

Rozbudowa ulicy Kusocińskiego
| Źródło: Gmina Miejska Świdnik

Top