Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Strategii LOM

Stowarzyszenie Lubelskiego Obszaru Metropolitalnego działając w oparciu o art. 39 ust. 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, podaje do publicznej wiadomości informację o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Lubelskiego Obszaru … Czytaj dalej Ogłoszenie o konsultacjach społecznych Strategii LOM